תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ד

א ויהי כאשר-תמו כל-הגוי, לעבור את-הירדן;  {פ}

ויאמר יהוה, אל-יהושוע לאמור.  ב קחו לכם מן-העם, שנים עשר אנשים--איש-אחד איש-אחד, משבט.  ג וצוו אותם, לאמור, שאו-לכם מזה מתוך הירדן ממצב רגלי הכוהנים, הכין שתים-עשרה אבנים; והעברתם אותם, עימכם, והנחתם אותם, במלון אשר-תלינו בו הלילה.  {ס}

ד ויקרא יהושוע, אל-שנים העשר איש, אשר הכין, מבני ישראל--איש-אחד איש-אחד, משבט.  ה ויאמר להם, יהושוע, עברו לפני ארון יהוה אלוהיכם, אל-תוך הירדן; והרימו לכם איש אבן אחת, על-שכמו, למספר, שבטי בני-ישראל.  ו למען, תהיה זאת אות--בקרבכם:  כי-ישאלון בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם.  ז ואמרתם להם, אשר נכרתו מימי הירדן מפני ארון ברית-יהוה--בעוברו בירדן, נכרתו מי הירדן; והיו האבנים האלה לזיכרון, לבני ישראל--עד-עולם.  ח ויעשו-כן בני-ישראל, כאשר ציווה יהושוע, וישאו שתי-עשרה אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר יהוה אל-יהושוע, למספר שבטי בני-ישראל; ויעבירום עימם אל-המלון, ויניחום שם.  ט ושתים עשרה אבנים, הקים יהושוע בתוך הירדן--תחת מצב רגלי הכוהנים, נושאי ארון הברית; ויהיו שם, עד היום הזה.  י והכוהנים נושאי הארון, עומדים בתוך הירדן, עד תום כל-הדבר אשר-ציווה יהוה את-יהושוע לדבר אל-העם, ככול אשר-ציווה משה את-יהושוע; וימהרו העם, ויעבורו.  יא ויהי כאשר-תם כל-העם, לעבור; ויעבור ארון-יהוה והכוהנים, לפני העם.  יב ויעברו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה, חמושים, לפני, בני ישראל--כאשר דיבר אליהם, משה.  יג כארבעים אלף, חלוצי הצבא--עברו לפני יהוה, למלחמה, אל, ערבות יריחו.  {ס}

יד ביום ההוא, גידל יהוה את-יהושוע, בעיני, כל-ישראל; וייראו אותו, כאשר יראו את-משה כל-ימי חייו.  {פ}

טו ויאמר יהוה, אל-יהושוע לאמור.  טז צווה, את-הכוהנים, נושאי, ארון העדות; ויעלו, מן-הירדן.  יז ויצו יהושוע, את-הכוהנים לאמור:  עלו, מן-הירדן.  יח ויהי כעלות הכוהנים נושאי ארון ברית-יהוה, מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכוהנים, אל החרבה; וישובו מי-הירדן למקומם, וילכו כתמול-שלשום על-כל-גדותיו.  יט והעם, עלו מן-הירדן, בעשור, לחודש הראשון; ויחנו, בגלגל, בקצה, מזרח יריחו.  כ ואת שתים עשרה האבנים האלה, אשר לקחו מן-הירדן--הקים יהושוע, בגלגל.  כא ויאמר אל-בני ישראל, לאמור:  אשר ישאלון בניכם מחר את-אבותם לאמור, מה האבנים האלה.  כב והודעתם, את-בניכם לאמור:  ביבשה עבר ישראל, את-הירדן הזה.  כג אשר-הוביש יהוה אלוהיכם את-מי הירדן, מפניכם--עד-עוברכם:  כאשר עשה יהוה אלוהיכם לים-סוף אשר-הוביש מפנינו, עד-עוברנו.  כד למען דעת כל-עמי הארץ, את-יד יהוה, כי חזקה, היא--למען יראתם את-יהוה אלוהיכם, כל-הימים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?