תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק ו

א ויריחו סוגרת ומסוגרת, מפני בני ישראל:  אין יוצא, ואין בא.  {ס}

ב ויאמר יהוה, אל-יהושוע, ראה נתתי בידך, את-יריחו ואת-מלכה--גיבורי, החיל.  ג וסבותם את-העיר, כול אנשי המלחמה--הקף את-העיר, פעם אחת; כה תעשה, ששת ימים.  ד ושבעה כוהנים ישאו שבעה שופרות היובלים, לפני הארון, וביום השביעי, תסובו את-העיר שבע פעמים; והכוהנים, יתקעו בשופרות.  ה והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את-קול השופר, יריעו כל-העם, תרועה גדולה; ונפלה חומת העיר, תחתיה, ועלו העם, איש נגדו.  ו ויקרא יהושוע בן-נון, אל-הכוהנים, ויאמר אליהם, שאו את-ארון הברית; ושבעה כוהנים, ישאו שבעה שופרות יובלים, לפני, ארון יהוה.  ז ויאמר, אל-העם, עברו, וסובו את-העיר; והחלוץ--יעבור, לפני ארון יהוה.  ח ויהי, כאמור יהושוע אל-העם, ושבעה הכוהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה, עברו ותקעו בשופרות; וארון ברית יהוה, הולך אחריהם.  ט והחלוץ הולך--לפני הכוהנים, תוקעי השופרות; והמאסף, הולך אחרי הארון, הלוך, ותקוע בשופרות.  י ואת-העם ציווה יהושוע לאמור, לא תריעו ולא-תשמיעו את-קולכם, ולא-ייצא מפיכם, דבר:  עד יום אומרי אליכם, הריעו--והריעותם.  יא ויסב ארון-יהוה את-העיר, הקף פעם אחת; ויבואו, המחנה, וילינו, במחנה.  {פ}

יב וישכם יהושוע, בבוקר; וישאו הכוהנים, את-ארון יהוה.  יג ושבעה הכוהנים נושאים שבעה שופרות היובלים, לפני ארון יהוה, הולכים הלוך, ותקעו בשופרות; והחלוץ, הולך לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון יהוה, הלוך ותקוע בשופרות.  יד ויסובו את-העיר ביום השני, פעם אחת, וישובו, המחנה; כה עשו, ששת ימים.  טו ויהי ביום השביעי, וישכימו כעלות השחר, ויסובו את-העיר כמשפט הזה, שבע פעמים:  רק ביום ההוא, סבבו את-העיר שבע פעמים.  טז ויהי בפעם השביעית, תקעו הכוהנים בשופרות; ויאמר יהושוע אל-העם הריעו, כי-נתן יהוה לכם את-העיר.  יז והייתה העיר חרם היא וכל-אשר-בה, ליהוה:  רק רחב הזונה תחיה, היא וכל-אשר איתה בבית--כי החבאתה, את-המלאכים אשר שלחנו.  יח ורק-אתם שמרו מן-החרם, פן-תחרימו ולקחתם מן-החרם; ושמתם את-מחנה ישראל, לחרם, ועכרתם, אותו.  יט וכול כסף וזהב, וכלי נחושת וברזל--קודש הוא, ליהוה:  אוצר יהוה, יבוא.  כ וירע העם, ויתקעו בשופרות; ויהי כשמוע העם את-קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את-העיר.  כא ויחרימו, את-כל-אשר בעיר, מאיש ועד-אישה, מנער ועד-זקן; ועד שור ושה וחמור, לפי-חרב.  כב ולשניים האנשים המרגלים את-הארץ, אמר יהושוע, בואו, בית-האישה הזונה; והוציאו משם את-האישה ואת-כל-אשר-לה, כאשר נשבעתם לה.  כג ויבואו הנערים המרגלים, ויוציאו את-רחב ואת-אביה ואת-אימה ואת-אחיה ואת-כל-אשר-לה, ואת כל-משפחותיה, הוציאו; ויניחום--מחוץ, למחנה ישראל.  כד והעיר שרפו באש, וכל-אשר-בה:  רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל--נתנו, אוצר בית-יהוה.  כה ואת-רחב הזונה ואת-בית אביה ואת-כל-אשר-לה, החיה יהושוע, ותשב בקרב ישראל, עד היום הזה:  כי החביאה את-המלאכים, אשר-שלח יהושוע לרגל את-יריחו.  {פ}

כו וישבע יהושוע, בעת ההיא לאמור:  ארור האיש לפני יהוה, אשר יקום ובנה את-העיר הזאת את-יריחו--בבכורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה.  {ס}

כז ויהי יהוה, את-יהושוע; ויהי שומעו, בכל-הארץ.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?