תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כב

א אז יקרא יהושוע, לראובני ולגדי, ולחצי, מטה מנשה.  ב ויאמר אליהם--אתם שמרתם, את כל-אשר ציווה אתכם משה עבד יהוה; ותשמעו בקולי, לכול אשר-ציוויתי אתכם.  ג לא-עזבתם את-אחיכם, זה ימים רבים, עד, היום הזה; ושמרתם--את-משמרת, מצות יהוה אלוהיכם.  ד ועתה, הניח יהוה אלוהיכם לאחיכם, כאשר, דיבר להם; ועתה פנו ולכו לכם לאוהליכם, אל-ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה עבד יהוה, בעבר הירדן.  ה רק שמרו מאוד, לעשות את-המצוה ואת-התורה אשר ציווה אתכם משה עבד-יהוה, לאהבה את-יהוה אלוהיכם וללכת בכל-דרכיו ולשמור מצוותיו, ולדובקה-בו; ולעובדו, בכל-לבבכם ובכל-נפשכם.  ו ויברכם, יהושוע; וישלחם, וילכו אל-אוהליהם.  {פ}

ז ולחצי שבט המנשה, נתן משה בבשן, ולחצייו נתן יהושוע עם-אחיהם, בעבר הירדן ימה; וגם כי שילחם יהושוע, אל-אוהליהם--ויברכם.  ח ויאמר אליהם לאמור, בנכסים רבים שובו אל-אוהליכם ובמקנה רב-מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובשלמות, הרבה מאוד; חלקו שלל-אויביכם, עם-אחיכם.  {פ}

ט וישובו וילכו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה, מאת בני ישראל, משילה, אשר בארץ-כנען--ללכת אל-ארץ הגלעד, אל-ארץ אחוזתם אשר נאחזו-בה, על-פי יהוה, ביד-משה.  י ויבואו אל-גלילות הירדן, אשר בארץ כנען; ויבנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה שם מזבח, על-הירדן--מזבח גדול, למראה.  יא וישמעו בני-ישראל, לאמור:  הנה בנו בני-ראובן ובני-גד וחצי שבט המנשה את-המזבח, אל-מול ארץ כנען--אל-גלילות הירדן, אל-עבר בני ישראל.  יב וישמעו, בני ישראל; וייקהלו כל-עדת בני-ישראל, שילה, לעלות עליהם, לצבא.  {פ}

יג וישלחו בני-ישראל אל-בני-ראובן ואל-בני-גד, ואל-חצי שבט-מנשה--אל-ארץ הגלעד:  את-פינחס, בן-אלעזר הכוהן.  יד ועשרה נשיאים, עימו--נשיא אחד נשיא אחד לבית אב, לכול מטות ישראל; ואיש ראש בית-אבותם המה, לאלפי ישראל.  טו ויבואו אל-בני-ראובן ואל-בני-גד, ואל-חצי שבט-מנשה--אל-ארץ הגלעד; וידברו איתם, לאמור.  טז כה אמרו כול עדת יהוה, מה-המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום, מאחרי יהוה--בבנותכם לכם מזבח, למרודכם היום ביהוה.  יז המעט-לנו, את-עוון פעור, אשר לא-היטהרנו ממנו, עד היום הזה; ויהי הנגף, בעדת יהוה.  יח ואתם תשובו היום, מאחרי יהוה; והיה, אתם תמרדו היום ביהוה, ומחר, אל-כל-עדת ישראל יקצוף.  יט ואך אם-טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל-ארץ אחוזת יהוה אשר שכן-שם משכן יהוה, והיאחזו, בתוכנו; וביהוה אל-תמרודו, ואותנו אל-תמרודו, בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח יהוה אלוהינו.  כ הלוא עכן בן-זרח, מעל מעל בחרם, ועל-כל-עדת ישראל, היה קצף:  והוא איש אחד, לא גווע בעוונו.  {ס}

כא ויענו בני-ראובן ובני-גד, וחצי שבט המנשה; וידברו, את-ראשי אלפי ישראל.  כב אל אלוהים יהוה אל אלוהים יהוה, הוא יודע, וישראל, הוא יידע:  אם-במרד ואם-במעל ביהוה, אל-תושיענו היום הזה.  כג לבנות לנו מזבח, לשוב מאחרי יהוה; ואם-להעלות עליו עולה ומנחה, ואם-לעשות עליו זבחי שלמים--יהוה, הוא יבקש.  כד ואם-לא מדאגה מדבר, עשינו את-זאת לאמור:  מחר, יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה-לכם, וליהוה אלוהי ישראל.  כה וגבול נתן-יהוה בינינו וביניכם בני-ראובן ובני-גד, את-הירדן--אין-לכם חלק, ביהוה; והשביתו בניכם את-בנינו, לבלתי ירוא את-יהוה.  כו ונאמר--נעשה-נא לנו, לבנות את-המזבח:  לא לעולה, ולא לזבח.  כז כי עד הוא בינינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו, לעבוד את-עבודת יהוה לפניו, בעולותינו ובזבחינו ובשלמינו:  ולא-יאמרו בניכם מחר לבנינו, אין-לכם חלק ביהוה.  כח ונאמר--והיה כי-יאמרו אלינו ואל-דורותינו, מחר; ואמרנו ראו את-תבנית מזבח יהוה אשר-עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח--כי-עד הוא, בינינו וביניכם.  כט חלילה לנו ממנו למרוד ביהוה, ולשוב היום מאחרי יהוה, לבנות מזבח, לעולה למנחה ולזבח--מלבד, מזבח יהוה אלוהינו, אשר, לפני משכנו.  {פ}

ל וישמע פינחס הכוהן, ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו, את-הדברים, אשר דיברו בני-ראובן ובני-גד ובני מנשה; וייטב, בעיניהם.  לא ויאמר פינחס בן-אלעזר הכוהן אל-בני-ראובן ואל-בני-גד ואל-בני מנשה, היום ידענו כי-בתוכנו יהוה, אשר לא-מעלתם ביהוה, המעל הזה; אז, הצלתם את-בני ישראל--מיד יהוה.  לב וישב פינחס בן-אלעזר הכוהן והנשיאים מאת בני-ראובן ומאת בני-גד מארץ הגלעד, אל-ארץ כנען--אל-בני ישראל; וישיבו אותם, דבר.  לג וייטב הדבר, בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים, בני ישראל; ולא אמרו, לעלות עליהם לצבא, לשחת את-הארץ, אשר בני-ראובן ובני-גד יושבים בה.  לד ויקראו בני-ראובן ובני-גד, למזבח:  כי עד הוא בינותינו, כי יהוה האלוהים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?