תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יהושוע פרק כד

א ויאסוף יהושוע את-כל-שבטי ישראל, שכמה; ויקרא לזקני ישראל ולראשיו, ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו, לפני האלוהים.  ב ויאמר יהושוע אל-כל-העם, כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור; ויעבדו, אלוהים אחרים.  ג ואקח את-אביכם את-אברהם, מעבר הנהר, ואולך אותו, בכל-ארץ כנען; וארבה, את-זרעו, ואתן-לו, את-יצחק.  ד ואתן ליצחק, את-יעקוב ואת-עשיו; ואתן לעשיו את-הר שעיר, לרשת אותו, ויעקוב ובניו, ירדו מצריים.  ה ואשלח את-משה ואת-אהרון, ואגוף את-מצריים, כאשר עשיתי, בקרבו; ואחר, הוצאתי אתכם.  ו ואוציא את-אבותיכם ממצריים, ותבואו הימה; וירדפו מצריים אחרי אבותיכם, ברכב ובפרשים--ים-סוף.  ז ויצעקו אל-יהוה, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים ויבא עליו את-הים ויכסהו, ותראינה עיניכם, את אשר-עשיתי במצריים; ותשבו במדבר, ימים רבים.  ח ואביא אתכם, אל-ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, ויילחמו, איתכם; ואתן אותם בידכם ותירשו את-ארצם, ואשמידם מפניכם.  ט ויקם בלק בן-ציפור מלך מואב, ויילחם בישראל; וישלח, ויקרא לבלעם בן-בעור--לקלל אתכם.  י ולא אביתי, לשמוע לבלעם; ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו.  יא ותעברו את-הירדן, ותבואו אל-יריחו, ויילחמו בכם בעלי-יריחו האמורי והפריזי והכנעני והחיתי והגרגשי, החיווי והיבוסי; ואתן אותם, בידכם.  יב ואשלח לפניכם, את-הצרעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי:  לא בחרבך, ולא בקשתך.  יג ואתן לכם ארץ אשר לא-יגעת בה, וערים אשר לא-בניתם, ותשבו, בהם; כרמים וזיתים אשר לא-נטעתם, אתם אוכלים.  יד ועתה יראו את-יהוה, ועבדו אותו--בתמים ובאמת; והסירו את-אלוהים, אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצריים, ועבדו, את-יהוה.  טו ואם רע בעיניכם לעבוד את-יהוה, בחרו לכם היום את-מי תעבודון--אם את-אלוהים אשר-עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את-אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם; ואנוכי וביתי, נעבוד את-יהוה.  {פ}

טז ויען העם, ויאמר, חלילה לנו, מעזוב את-יהוה--לעבוד, אלוהים אחרים.  יז כי יהוה אלוהינו, הוא המעלה אותנו ואת-אבותינו מארץ מצריים מבית עבדים; ואשר עשה לעינינו, את-האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל-הדרך אשר הלכנו בה, ובכול העמים אשר עברנו בקרבם.  יח ויגרש יהוה את-כל-העמים, ואת-האמורי יושב הארץ--מפנינו; גם-אנחנו נעבוד את-יהוה, כי-הוא אלוהינו.  יט ויאמר יהושוע אל-העם, לא תוכלו לעבוד את-יהוה--כי-אלוהים קדושים, הוא:  אל-קנוא הוא, לא-יישא לפשעכם ולחטאותיכם.  כ כי תעזבו את-יהוה, ועבדתם אלוהי נכר; ושב והרע לכם וכילה אתכם, אחרי אשר-היטיב לכם.  כא ויאמר העם, אל-יהושוע:  לא, כי את-יהוה נעבוד.  כב ויאמר יהושוע אל-העם, עדים אתם בכם, כי-אתם בחרתם לכם את-יהוה, לעבוד אותו; ויאמרו, עדים.  כג ועתה, הסירו את-אלוהי הנכר אשר בקרבכם; והטו, את-לבבכם, אל-יהוה, אלוהי ישראל.  כד ויאמרו העם, אל-יהושוע:  את-יהוה אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע.  כה ויכרות יהושוע ברית לעם, ביום ההוא; וישם לו חוק ומשפט, בשכם.  כו ויכתוב יהושוע את-הדברים האלה, בספר תורת אלוהים; וייקח, אבן גדולה, ויקימהא שם, תחת האלה אשר במקדש יהוה.  {פ}

כז ויאמר יהושוע אל-כל-העם, הנה האבן הזאת תהיה-בנו לעדה--כי-היא שמעה את כל-אמרי יהוה, אשר דיבר עימנו; והייתה בכם לעדה, פן-תכחשון באלוהיכם.  כח וישלח יהושוע את-העם, איש לנחלתו.  {פ}

כט ויהי, אחרי הדברים האלה, וימת יהושוע בן-נון, עבד יהוה--בן-מאה ועשר, שנים.  ל ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת-סרח אשר בהר-אפריים, מצפון, להר-געש.  לא ויעבוד ישראל את-יהוה, כול ימי יהושוע; וכול ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושוע, ואשר ידעו את כל-מעשה יהוה, אשר עשה לישראל.  לב ואת-עצמות יוסף אשר-העלו בני-ישראל ממצריים, קברו בשכם, בחלקת השדה אשר קנה יעקוב מאת בני-חמור אבי-שכם, במאה קשיטה; ויהיו לבני-יוסף, לנחלה.  לג ואלעזר בן-אהרון, מת; ויקברו אותו, בגבעת פינחס בנו, אשר ניתן-לו, בהר אפריים.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יהושוע - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?