תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק יא

א ויעל, נחש העמוני, וייחן, על-יבש גלעד; ויאמרו כל-אנשי יבש, אל-נחש, כרות-לנו ברית, ונעבדך.  ב ויאמר אליהם, נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל-עין ימין; ושמתיה חרפה, על-כל-ישראל.  ג ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים, בכול גבול ישראל; ואם-אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך.  ד ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם; וישאו כל-העם את-קולם, ויבכו.  ה והנה שאול, בא אחרי הבקר מן-השדה, ויאמר שאול, מה-לעם כי יבכו; ויספרו-לו--את-דברי, אנשי יבש.  ו ותצלח רוח-אלוהים על-שאול, כשומעו את-הדברים האלה; וייחר אפו, מאוד.  ז וייקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל-גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה ייעשה לבקרו; וייפול פחד-יהוה על-העם, וייצאו כאיש אחד.  ח ויפקדם, בבזק; ויהיו בני-ישראל שלוש מאות אלף, ואיש יהודה שלושים אלף.  ט ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרון לאיש יבש גלעד, מחר תהיה-לכם תשועה, כחום השמש; ויבואו המלאכים, ויגידו לאנשי יבש--וישמחו.  י ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא אליכם; ועשיתם לנו, ככל-הטוב בעיניכם.  {ס}

יא ויהי ממוחרת, וישם שאול את-העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך-המחנה באשמורת הבוקר, ויכו את-עמון עד-חום היום; ויהי הנשארים ויפוצו, ולא נשארו-בם שניים יחד.  יב ויאמר העם, אל-שמואל, מי האומר, שאול ימלוך עלינו:  תנו האנשים, ונמיתם.  יג ויאמר שאול, לא-יומת איש ביום הזה:  כי היום עשה-יהוה תשועה, בישראל.  יד ויאמר שמואל אל-העם, לכו ונלכה הגלגל; ונחדש שם, המלוכה.  טו וילכו כל-העם הגלגל, וימליכו שם את-שאול לפני יהוה בגלגל, ויזבחו-שם זבחים שלמים, לפני יהוה; וישמח שם שאול וכל-אנשי ישראל, עד-מאוד.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד