תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק יב

א ויאמר שמואל, אל-כל-ישראל, הנה שמעתי בקולכם, לכול אשר-אמרתם לי; ואמליך עליכם, מלך.  ב ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי ושבתי, ובניי, הנם איתכם; ואני התהלכתי לפניכם, מנעוריי עד-היום הזה.  ג הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו, את-שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת-מי עשקתי את-מי רצותי, ומיד-מי לקחתי כופר, ואעלים עיניי בו; ואשיב, לכם.  ד ויאמרו, לא עשקתנו ולא רצותנו; ולא-לקחת מיד-איש, מאומה.  ה ויאמר אליהם עד יהוה בכם, ועד משיחו היום הזה--כי לא מצאתם בידי, מאומה; ויאמר, עד.  {פ}

ו ויאמר שמואל, אל-העם:  יהוה, אשר עשה את-משה ואת-אהרון, ואשר העלה את-אבותיכם, מארץ מצריים.  ז ועתה, התייצבו ואישפטה איתכם--לפני יהוה:  את כל-צדקות יהוה, אשר-עשה איתכם ואת-אבותיכם.  ח כאשר-בא יעקוב, מצריים--ויזעקו אבותיכם, אל-יהוה, וישלח יהוה את-משה ואת-אהרון ויוציאו את-אבותיכם ממצריים, וישיבום במקום הזה.  ט וישכחו, את-יהוה אלוהיהם; וימכור אותם ביד סיסרא שר-צבא חצור וביד-פלשתים, וביד מלך מואב, ויילחמו, בם.  י ויזעקו אל-יהוה, ויאמרו חטאנו, כי עזבנו את-יהוה, ונעבוד את-הבעלים ואת-העשתרות; ועתה, הצילנו מיד אויבינו--ונעבדך.  יא וישלח יהוה את-ירובעל ואת-בדן, ואת-יפתח ואת-שמואל; ויצל אתכם מיד אויביכם, מסביב, ותשבו, בטח.  יב ותראו, כי-נחש מלך בני-עמון בא עליכם, ותאמרו לי, לא כי-מלך ימלוך עלינו:  ויהוה אלוהיכם, מלככם.  יג ועתה, הנה המלך אשר בחרתם--אשר שאלתם; והנה נתן יהוה עליכם, מלך.  יד אם-תיראו את-יהוה, ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו, את-פי יהוה--והייתם גם-אתם, וגם-המלך אשר מלך עליכם, אחר, יהוה אלוהיכם.  טו ואם-לא תשמעו בקול יהוה, ומריתם את-פי יהוה--והייתה יד-יהוה בכם, ובאבותיכם.  טז גם-עתה התייצבו וראו, את-הדבר הגדול הזה, אשר יהוה, עושה לעיניכם.  יז הלוא קציר-חיטים, היום--אקרא אל-יהוה, וייתן קולות ומטר; ודעו וראו, כי-רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה, לשאול לכם, מלך.  {ס}

יח ויקרא שמואל אל-יהוה, וייתן יהוה קולות ומטר ביום ההוא; ויירא כל-העם מאוד את-יהוה, ואת-שמואל.  יט ויאמרו כל-העם אל-שמואל, התפלל בעד-עבדיך אל-יהוה אלוהיך--ואל-נמות:  כי-יספנו על-כל-חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך.  כ ויאמר שמואל אל-העם, אל-תיראו--אתם עשיתם, את כל-הרעה הזאת; אך, אל-תסורו מאחרי יהוה, ועבדתם את-יהוה, בכל-לבבכם.  כא ולא, תסורו:  כי אחרי התוהו, אשר לא-יועילו ולא יצילו--כי-תוהו המה.  כב כי לא-ייטוש יהוה, את-עמו--בעבור, שמו הגדול:  כי הואיל יהוה, לעשות אתכם לו לעם.  כג גם אנוכי, חלילה לי מחטוא ליהוה--מחדול, להתפלל בעדכם; והוריתי אתכם, בדרך הטובה והישרה.  כד אך יראו את-יהוה, ועבדתם אותו באמת--בכל-לבבכם:  כי ראו, את אשר-הגדיל עימכם.  כה ואם-הרע, תרעו--גם-אתם גם-מלככם, תיספו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?