תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל א פרק כ

א ויברח דויד, מניות ברמה; ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי מה-עווני ומה-חטאתי לפני אביך--כי מבקש, את-נפשי.  ב ויאמר לו חלילה, לא תמות--הנה לא-יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את-אוזני; ומדוע יסתיר אבי ממני את-הדבר הזה, אין זאת.  ג ויישבע עוד דויד, ויאמר ידוע ידע אביך כי-מצאתי חן בעיניך, ויאמר אל-יידע-זאת יהונתן, פן-ייעצב; ואולם, חי-יהוה וחי נפשך--כי כפשע, ביני ובין המוות.  ד ויאמר יהונתן, אל-דויד:  מה-תאמר נפשך, ואעשה-לך.  {פ}

ה ויאמר דויד אל-יהונתן, הנה-חודש מחר, ואנוכי ישוב-אשב עם-המלך, לאכול; ושילחתני ונסתרתי בשדה, עד הערב השלישית.  ו אם-פקוד יפקדני, אביך:  ואמרת, נשאול נשאל ממני דויד לרוץ בית-לחם עירו--כי זבח הימים שם, לכל-המשפחה.  ז אם-כה יאמר טוב, שלום לעבדך; ואם-חרה ייחרה, לו--דע, כי-כלתה הרעה מעימו.  ח ועשית חסד, על-עבדך, כי בברית יהוה, הבאת את-עבדך עימך; ואם-יש-בי עוון המיתני אתה, ועד-אביך למה-זה תביאני.  {פ}

ט ויאמר יהונתן, חלילה לך:  כי אם-ידוע אדע, כי-כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך--ולא אותה, אגיד לך.  {ס}

י ויאמר דויד אל-יהונתן, מי יגיד לי; או מה-יענך אביך, קשה.  {ס}

יא ויאמר יהונתן אל-דויד, לכה ונצא השדה; וייצאו שניהם, השדה.  {ס}

יב ויאמר יהונתן אל-דויד, יהוה אלוהי ישראל כי-אחקור את-אבי כעת מחר השלישית, והנה-טוב, אל-דויד--ולא-אז אשלח אליך, וגליתי את-אוזנך.  יג כה-יעשה יהוה ליהונתן וכה יוסיף, כי-ייטיב אל-אבי את-הרעה עליך--וגליתי את-אוזנך, ושילחתיך והלכת לשלום; ויהי יהוה עימך, כאשר היה עם-אבי.  יד ולא, אם-עודני חי; ולא-תעשה עימדי חסד יהוה, ולא אמות.  טו ולא-תכרית את-חסדך מעם ביתי, עד-עולם; ולא, בהכרית יהוה את-אויבי דויד, איש, מעל פני האדמה.  טז ויכרות יהונתן, עם-בית דויד; וביקש יהוה, מיד אויבי דויד.  יז ויוסף יהונתן להשביע את-דויד, באהבתו אותו:  כי-אהבת נפשו, אהבו.  {ס}

יח ויאמר-לו יהונתן, מחר חודש; ונפקדת, כי ייפקד מושבך.  יט ושילשת, תרד מאוד, ובאת אל-המקום, אשר-נסתרת שם ביום המעשה; וישבת, אצל האבן האזל.  כ ואני, שלושת החיצים צידה אורה, לשלח-לי, למטרה.  כא והנה אשלח את-הנער, לך מצא את-החיצים:  אם-אמור אומר לנער הנה החיצים ממך והנה, קחנו ובואה כי-שלום לך ואין דבר--חי-יהוה.  כב ואם-כה אומר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה--לך, כי שילחך יהוה.  כג והדבר--אשר דיברנו, אני ואתה:  הנה יהוה ביני ובינך, עד-עולם.  {ס}

כד וייסתר דויד, בשדה; ויהי החודש, ויישב המלך אל-הלחם לאכול.  כה ויישב המלך על-מושבו כפעם בפעם, אל-מושב הקיר, ויקם יהונתן, ויישב אבנר מצד שאול; וייפקד, מקום דויד.  כו ולא-דיבר שאול מאומה, ביום ההוא:  כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא כי-לא טהור.  {ס}

כז ויהי, ממוחרת החודש השני, וייפקד, מקום דויד;  {פ}
 
ויאמר שאול, אל-יהונתן בנו, מדוע לא-בא בן-ישי גם-תמול גם-היום, אל-הלחם.  כח ויען יהונתן, את-שאול:  נשאול נשאל דויד מעימדי, עד-בית לחם.  כט ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה-לי אחי, ועתה אם-מצאתי חן בעיניך, אימלטה נא ואראה את-אחיי; על-כן לא-בא, אל-שולחן המלך.  {ס}

ל וייחר-אף שאול, ביהונתן, ויאמר לו, בן-נעוות המרדות:  הלוא ידעתי, כי-בוחר אתה לבן-ישי, לבושתך, ולבושת ערוות אימך.  לא כי כל-הימים, אשר בן-ישי חי על-האדמה, לא תיכון, אתה ומלכותך; ועתה, שלח וקח אותו אליי--כי בן-מוות, הוא.  {ס}

לב ויען, יהונתן, את-שאול, אביו; ויאמר אליו למה יומת, מה עשה.  לג ויטל שאול את-החנית עליו, להכותו; ויידע, יהונתן, כי-כלה היא מעם אביו, להמית את-דויד.  {ס}

לד ויקם יהונתן מעם השולחן, בחורי-אף; ולא-אכל ביום-החודש השני, לחם--כי נעצב אל-דויד, כי הכלימו אביו.  {ס}

לה ויהי בבוקר, וייצא יהונתן השדה למועד דויד; ונער קטון, עימו.  לו ויאמר לנערו--רוץ מצא נא את-החיצים, אשר אנוכי מורה; הנער רץ, והוא-ירה החצי להעבירו.  לז ויבוא הנער עד-מקום החצי, אשר ירה יהונתן; ויקרא יהונתן אחרי הנער, ויאמר, הלוא החצי, ממך והלאה.  לח ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל-תעמוד; וילקט נער יהונתן, את-החיצים, ויבוא, אל-אדוניו.  לט והנער, לא-ידע מאומה; אך יהונתן ודויד, ידעו את-הדבר.  {ס}

מ וייתן יהונתן את-כליו, אל-הנער אשר-לו; ויאמר לו, לך הבא העיר.  מא הנער, בא, ודויד קם מאצל הנגב, וייפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים; ויישקו איש את-ריעהו, ויבכו איש את-ריעהו, עד-דויד, הגדיל.  מב ויאמר יהונתן לדויד, לך לשלום:  אשר נשבענו שנינו אנחנו, בשם יהוה לאמור, יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך, עד-עולם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?