תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


שמואל ב פרק כב

א וידבר דויד ליהוה, את-דברי השירה הזאת,  {ס}  ביום הציל יהוה אותו  {ר}
מכף כל-אויביו, ומכף שאול.  {ס}  ב ויאמר:  יהוה סלעי ומצודתי,  {ר}
ומפלטי-לי.  ג אלוהי צורי, אחסה-בו;  {ס}  מגיני וקרן ישעי,  {ר}
משגבי ומנוסי,  {ס}  מושיעי, מחמס תושיעני.  {ר}
ד מהולל, אקרא יהוה;  {ס}  ומאויביי, איוושע.  {ר}
ה כי אפפוני, משברי-מוות;  {ס}  נחלי בלייעל, יבעתוני.  {ר}
ו חבלי שאול, סבוני;  {ס}  קידמוני, מוקשי-מוות.  {ר}
ז בצר-לי אקרא יהוה, ואל-אלוהיי אקרא;  {ס}  וישמע מהיכלו קולי, ושוועתי באוזניו.  {ר}
ח ויתגעש ותרעש הארץ,  {ס}  מוסדות השמיים ירגזו; ויתגעשו, כי-חרה לו.  {ר}
ט עלה עשן באפו, ואש מפיו תאכל;  {ס}  גחלים, בערו ממנו.  {ר}
י ויט שמיים, ויירד;  {ס}  וערפל, תחת רגליו.  {ר}
יא וירכב על-כרוב, ויעוף;  {ס}  ויירא, על-כנפי-רוח.  {ר}
יב וישת חושך סביבותיו, סוכות;  {ס}  חשרת-מים, עבי שחקים.  {ר}
יג מנוגה, נגדו; בערו, גחלי-אש.  {ס}  יד ירעם מן-שמיים, יהוה;  {ר}
ועליון, ייתן קולו.  {ס}  טו וישלח חיצים, ויפיצם; ברק, ויהום.  {ר}
טז וייראו אפיקי ים, ייגלו מוסדות תבל;  {ס}  בגערת יהוה, מנשמת רוח אפו.  {ר}
יז ישלח ממרום, ייקחני;  {ס}  ימשני, ממים רבים.  {ר}
יח יצילני, מאויבי עז;  {ס}  משונאיי, כי אמצו ממני.  {ר}
יט יקדמוני, ביום אידי; ויהי יהוה משען, לי.  {ס}  כ ויוצא למרחב, אותי;  {ר}
יחלצני, כי-חפץ בי.  {ס}  כא יגמלני יהוה, כצדקתי;  {ר}
כבור ידיי, ישיב לי.  {ס}  כב כי שמרתי, דרכי יהוה;  {ר}
ולא רשעתי, מאלוהיי.  {ס}  כג כי כל-משפטיו, לנגדי; וחוקותיו, לא-אסור ממנה.  {ר}
כד ואהיה תמים, לו;  {ס}  ואשתמרה, מעווני.  {ר}
כה וישב יהוה לי, כצדקתי;  {ס}  כבורי, לנגד עיניו.  {ר}
כו עם-חסיד, תתחסד;  {ס}  עם-גיבור תמים, תיתמם.  {ר}
כז עם-נבר, תיתבר;  {ס}  ועם-עיקש, תיתפל.  {ר}
כח ואת-עם עני, תושיע;  {ס}  ועיניך על-רמים, תשפיל.  {ר}
כט כי-אתה נרי, יהוה;  {ס}  ויהוה, יגיה חושכי.  {ר}
ל כי בך, ארוץ גדוד;  {ס}  באלוהיי, אדלג-שור.  {ר}
לא האל, תמים דרכו; אמרת יהוה, צרופה--  {ס}  מגן הוא, לכול החוסים בו.  {ר}
לב כי מי-אל, מבלעדי יהוה;  {ס}  ומי צור, מבלעדי אלוהינו.  {ר}
לג האל מעוזי, חיל;  {ס}  ויתר תמים, דרכי.  {ר}
לד משווה רגליי, כאיילות;  {ס}  ועל במותיי, יעמידני.  {ר}
לה מלמד ידיי, למלחמה;  {ס}  וניחת קשת-נחושה, זרועותיי.  {ר}
לו ותיתן-לי, מגן ישעך; וענותך, תרבני.  {ס}  לז תרחיב צעדי, תחתני; ולא מעדו, קרסוליי.  {ר}
לח ארדפה אויביי, ואשמידם;  {ס}  ולא אשוב, עד-כלותם.  {ר}
לט ואכלם ואמחצם, ולא יקומון;  {ס}  וייפלו, תחת רגליי.  {ר}
מ ותזרני חיל, למלחמה;  {ס}  תכריע קמיי, תחתני.  {ר}
מא ואויביי, תתה לי עורף; משנאיי, ואצמיתם.  {ס}  מב ישעו, ואין מושיע; אל-יהוה, ולא ענם.  {ר}
מג ואשחקם, כעפר-ארץ;  {ס}  כטיט-חוצות אדיקם, ארקעם.  {ר}
מד ותפלטני, מריבי עמי; תשמרני לראש גויים,  {ס}  עם לא-ידעתי יעבדוני.  {ר}
מה בני נכר, יתכחשו-לי; לשמוע אוזן, יישמעו לי.  {ס}  מו בני נכר, ייבולו; ויחגרו, ממסגרותם.  {ר}
מז חי-יהוה, וברוך צורי;  {ס}  וירום, אלוהי צור ישעי.  {ר}
מח האל, הנותן נקמות לי;  {ס}  ומוריד עמים, תחתני.  {ר}
מט ומוציאי, מאויביי; ומקמיי, תרוממני,  {ס}  מאיש חמסים, תצילני.  {ר}
נ על-כן אודך יהוה, בגויים;  {ס}  ולשמך, אזמר.  {ר}
נא מגדול, ישועות מלכו; ועושה-חסד למשיחו  {ס}  לדויד ולזרעו, עד-עולם.  {ר}
{ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמואל - הכול
שמואל א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא - שמואל ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


יש לך שאלה או הערה?